struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

namještanje uzorka

postupak postavljanja kristalnoga ili polikristalnoga uzorka na postolje

fizika

nanocjevčica

izdužena kavezasta molekulska struktura srodna fulerenu ali cilindričnoga oblika i proizvoljne duljine

fizika

nanokristalni dijamant

dijamant priređen kompresijom fulerena pri tlaku oko 500 GPa

fizika

nanometar

jedinica za duljinu koja je 109 puta manja od metra

fizika

nanostruktura

polikristal s kristalitima veličine od par nanometara do stotinjak nanometara

fizika

nanošenje rasprašivanjem

slojevito nanošenje atoma ili iona na čvrstu podlogu

fizika

nanotehnologija

područje primijenjene znanosti koje proučava razvoj materijala na atomskoj i molekulskoj razini, od 1 do 100 nm

fizika

nanouređaj

elektronička ili optoelektonička naprava nanometarskih dimenzija

fizika

nanovrpca

vrpca nanometarskih dimenzija

fizika

nanožica

struktura debljine reda veličine nanometra i duljine reda veličine mikrometra ili veće

fizika