struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

cezij

kemijski element atomskoga broja 55, 6. periode i 1. skupine, gustoće 0,0019 g/cm3, Mohsove tvrdoće 0,2, tališta na 28,44 °C i vrelišta na 671 °C

kemija

cigaretni papir

vrlo tanak i elastičan papir s dodatcima koji potiče gorenje

temeljne tehničke znanosti

cijanati

soli i esteri cijanske kiseline

kemija

cijanhidrini

spojevi koji imaju cijano-skupinu i hidroksilnu skupinu vezanu za isti ugljikov atom, a nastaju adicijom cijanovodika na aldehide ili ketone

kemija

cijanidi

soli i hidrokarbilni derivati cijanovodika

kemija

cijanovodična kiselina

otopina plina cijanovodika u vodi

kemija

cijanovodik

bezbojan i vrlo otrovan plin

kemija

cijepanje signala

pojava dijeljenja signala u spektroskopiji nuklearne magnetske rezonancije do kojega dolazi kada se dvije različite vrste protona nađu dovoljno blizu čime stvaraju interakciju njihovih magnetskih polja

kemija

ciklička voltampermetrija

voltampermetrijska metoda u kojoj se signal pobude za nekoliko sekunda linearno, u obliku trokuta, mijenja od početnoga potencijala E1 do konačnoga E2 te zatim natrag do E1

kemija

ciklički anhidridi

kiselinski anhidridi koji nastaju izdvajanjem vode iz dviju oksokiselinskih funkcija u istoj molekuli tako da se zatvara prsten

kemija