struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

vježbenik

osoba koja se postupno uvodi u poslove revizije

ekonomija

vlasnički instrument

ugovor kojim se dokazuje preostali udio u imovini poduzeća nakon odbitka svih njegovih obveza

ekonomija

vlastite dionice i udjeli

vlasnički vrijednosni papiri koje je inicijalno izdao subjekt koji ih posjeduje

ekonomija

vlastiti kapital

rezultat ulaganja vlasnika poduzeća ili zadržavanja ostvarenih zarada

ekonomija

vremensko razgraničenje

prijelazni oblik imovine ili obveza koji nastaje zbog vremenske neusklađenosti izdataka i troškova te primitaka i prihoda

ekonomija

vrhovna revizijska institucija

institucija pojedine zemlje zadužena za provedbu revizije subjekata koji čine javni sektor

ekonomija

vrijednosni papir

isprava kojom se izdavatelj obvezuje ispuniti obvezu koja je na njoj navedena, dok za njezina imatelja predstavlja pravo koje može potraživati od izdavatelja

ekonomija

vrijednosno usklađivanje

postupak usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti imovine s njezinim nadoknadivim iznosom

ekonomija

vrijednost

monetarni iskaz svih elemenata financijskih izvještaja i ostalih aspekata poduzeća

ekonomija

vrijednost specifična za subjekt

sadašnja vrijednost novčanih tokova koje subjekt očekuje od neprekidne upotrebe imovine i otuđenja na kraju njezina korisnoga vijeka upotrebe ili pri podmirenju obveze

ekonomija