struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

ugovor o osiguranju

ugovor na temelju kojega osiguravatelj preuzima značajni rizik osiguranja od posjednika police tako da pristane isplatiti odštetu posjedniku police ako posjednik police pretrpi određeni neizvjesni budući događaj

ekonomija

ugovor o reosiguranju

ugovor o osiguranju koji je izdao jedan osiguravatelj kako bi drugome osiguravatelju nadoknadio gubitke za jedan ili više ugovora koje je izdao cedent

ekonomija

ugovor s kupcem

ugovor komercijalnoga sadržaja u kojemu su stranke ugovora odobrile ugovor i obvezale se izvršavati svoje odnosne obveze, u kojemu subjekt može utvrditi prava svake stranke kao i uvjete plaćanja u pogledu robe ili usluga koje se prenose te u kojemu postoji vjerojatnost da će subjekt naplatiti naknadu na koju će imati pravo u zamjenu za robu ili usluge koje će se prenijeti kupcu

ekonomija

ugovorna imovina

pravo poduzeća na naknadu u zamjenu za robu ili usluge koje je poduzeće prenijelo kupcu ako to pravo ovisi o čimbeniku koji nije protok vremena

ekonomija

ugovorna obveza

obveza poduzeća da kupcu prenese robu ili usluge za koje je poduzeće od kupca primilo naknadu ili je iznos naknade dospio na plaćanje

ekonomija

ukupna rentabilnost dionice

financijski pokazatelj ulaganja kojim se mjeri profitabilnost investicije u dionicu

ekonomija

ukupna rentabilnost dionice banke

financijski pokazatelj ulaganja banke kojim se mjeri profitabilnost investicije u dionicu

ekonomija

ukupna sveobuhvatna dobit

dobit koja uključuje sve sastavnice dobiti ili gubitka te ostale sveobuhvatne dobiti

ekonomija

ulaganja koja se drže do dospijeća

financijska imovina koju subjekt ima namjeru i mogućnost držati do dospijeća i kojom neće trgovati na financijskome tržištu

ekonomija

ulaganje u nekretnine

nekretnina u posjedu vlasnika ili najmoprimca u okviru financijskoga najma radi ostvarenja prihoda od najma ili povećanja vrijednosti ili obojega

ekonomija