struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

fiksni trošak

trošak koji se u masi ne mijenja s promjenom razine aktivnosti odnosno ovisno o stupnju iskorištenosti kapaciteta

ekonomija

financijska aktivnost

aktivnost kojom nastaju novčani primitci i novčani izdatci kao posljedica promjene veličine i sastava uplaćenoga kapitala i dugovanja poduzeća

ekonomija

financijska aktivnost

aktivnost vezana uz financiranje poslovanja na temelju koje nastaju financijski prihodi i financijski rashodi

ekonomija

financijska analiza

analiza poslovanja poduzeća na temelju svih raspoloživih financijskih podataka

ekonomija

financijska imovina

imovina koja nastaje ulaganjem slobodnih novčanih sredstava

ekonomija

financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

financijska imovina klasificirana kao imovina namijenjena trgovanju koja pripada kratkotrajnoj financijskoj imovini

ekonomija

financijska imovina raspoloživa za prodaju

dugotrajna financijska imovina koja nije razvrstana kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i financijska imovina po amortiziranome trošku

ekonomija

financijska obveza

ugovorna obveza da se isporuči ili razmijeni novac ili druga financijska imovina drugomu subjektu te ugovor koji se može namiriti vlastitim vlasničkim instrumentima subjekta

ekonomija

financijska obveza po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

financijska obveza koja se naknadno mjeri po fer vrijednosti, pri čemu se promjene fer vrijednosti priznaju u računu dobiti i gubitka

ekonomija

financijska poluga

upotreba tuđih izvora financiranja radi povećanja povrata na vlastite izvore financiranja

ekonomija