struna tražilica

image shadow

parcijalno integriranje

računanje određenoga ili neodređenoga integrala zasnovano na primjeni formule za derivaciju umnoška funkcija tako da se podintegralna funkcija pogodno zapiše kao umnožak jedne funkcije i derivacije druge funkcije

matematika

parna funkcija

funkcija $f$ jedne realne ili kompleksne varijable koja ima svojstvo $f(-x)=f(x)$ za sve $x$

matematika

parna permutacija

permutacija konačnoga skupa s parnim brojem inverzija

matematika

parni broj

cijeli broj koji je djeljiv s dva

matematika

particija skupa

podjela zadanoga skupa na disjunktne podskupove kojima je unija taj skup

matematika

partikularno rješenje

rješenje nehomogene linearne diferencijalne jednadžbe

matematika

partitivni skup

skup svih podskupova danoga skupa

matematika

Pascalov trokut

brojevi ispisani u obliku jednakokračnoga trokuta tako da je u vrhu broj jedan, u prvome retku ispod vrha dvije jedinice, a nastavlja se tako da svaki novi redak počinje i završava brojem jedan i da se za svaka dva susjedna broja iz prethodnoga retka ispod njih po sredini napiše njihov zbroj

matematika

Peanovi aksiomi

sustav aksioma za prirodne brojeve koji traže da je $0$ prirodni broj, da je na prirodnim brojevima definirana jednakost koja je relacija ekvivalencije, da postoji funkcija sljedbenika $n\mapsto S(n)$ tako da nikad ne vrijedi $S(n) = 0$, da je $S$ injekcija i da vrijedi princip matematičke indukcije

matematika

Pearsonov koeficijent korelacije uzorka

statistika jednaka količniku uzoračke kovarijance i umnoška uzoračkih standardnih devijacija komponenata dvodimenzijskoga uzorka

matematika