struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

najveći zajednički djelitelj

najveći pozitivni zajednički djelitelj dvaju ili više cijelih brojeva

matematika

nasuprotna kateta

kateta nasuprot zadanomu šiljastom kutu pravokutnoga trokuta

matematika

nasuprotna stranica

stranica koja je nasuprot drugoj stranici ili drugomu objektu prema određenome načelu

matematika

nazivnik

izraz ispod razlomačke crte u zapisu razlomka

matematika

nearhimedska apsolutna vrijednost

apsolutna vrijednost za koju vrijedi da je apsolutna vrijednost zbroja manja od veće od apsolutnih vrijednosti ili jednaka njoj

matematika

neasocijativni prsten

algebarska struktura koja se sastoji od skupa s operacijama množenja i zbrajanja tako da s obzirom na zbrajanje čini komutativnu grupu, a množenje je distributivno s obzirom na zbrajanje

matematika

neeuklidska geometrija

geometrija koja ne zadovoljava Euklidov aksiom o usporednicama, a zadovoljava samo određene aksiome euklidske geometrije

matematika

neeuklidski prostor

prostor u kojemu se udaljenost točaka računa s pomoću metrike koja nije euklidska

matematika

negacija

logička operacija koja zadanoj izjavi pridružuje izjavu koja je istinita ako i samo ako je zadana izjava lažna

matematika

negativni broj

realni broj manji od nule

matematika