struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

kriterij ročnosti

kriterij sistematizacije pozicija bilance prema kojemu se pozicije kapitala i obveza unose prema roku njihova dospijeća

ekonomija

kriterij za ocjenu poslovanja poduzeća

mjera kojom se ocjenjuje jedan aspekt poslovanja poduzeća ili više njih

ekonomija

kriteriji priznavanja elemenata financijskih izvještaja

kriteriji prema kojima se elementi financijskih izvještaja priznaju u izvještajima, a odnose se na vjerojatnost pritjecanja ili otjecanja budućih ekonomskih koristi u poduzeće ili iz poduzeća te na pouzdanost mjerenja elemenata

ekonomija

kriteriji revizije učinkovitosti

kriteriji prosudbe ekonomičnosti, djelotvornosti i svrhovitosti aktivnosti ili funkcija poslovanja državne jedinice koja je subjekt državne revizije

ekonomija

kriteriji sistematizacije pozicija bilance

kriteriji koji određuju redoslijed unosa pozicija u bilancu

ekonomija

kriteriji za ocjenu realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja

kriteriji na temelju kojih eksterni revizori ocjenjuju pružaju li financijski izvještaji realan i objektivan prikaz poslovanja poduzeća

ekonomija

kritičko ispitivanje poslovanja i prikupljanje revizijskih dokaza

faza procesa interne revizije u kojoj interni revizor prikuplja, analizira, interpretira i dokumentira informacije da bi utemeljio i opravdao revizijske nalaze i rezultate

ekonomija

kupac

stranka koja je u zamjenu za naknadu s poduzećem sklopila ugovor o stjecanju robe ili usluge koja je rezultat redovnoga poslovanja poduzeća

ekonomija

kvalificirana imovina

imovina kojoj je potrebno znatno razdoblje da bi bila spremna za namjeravanu upotrebu ili prodaju

ekonomija

kvalitativna karakteristika računovodstvene informacije

kvalitativno obilježje kojim informacija predočena u financijskim izvještajima ili drugim izvorima postaje upotrebljiva za korisnike

ekonomija