struna tražilica

image shadow

začinjavac

anoniman stvaratelj pjesama na hrvatskome jeziku iz 14. i 15. stoljeća

filologija

zadarska filološka škola

jezikoslovno-kulturni krug filologa i kulturnih djelatnika koji je četrdesetih i pedesetih godina 19. stoljeća djelovao u Zadru, a u pogledu standardnoga jezika i pravopisa zalagali su se za štokavsku ikavicu i dalmatinsku slovopisnu tradiciju

filologija

zagrade

pravopisni znak kojim se označuje dopunjavanje, objašnjavanje i posebno isticanje jednoga dijela teksta i služi za skraćeno označivanje dvostrukih likova istoznačnih riječi

filologija

zagrebačka filološka škola

hrvatska filološka škola čiji se postanak veže uz hrvatski narodni preporod i ilirski pokret, program joj se zasnivao na rezultatima koje su postigli ilirci, a djelovala je do početka osamdesetih godina 19. stoljeća

filologija

Zajednički europski referentni okvir za jezike

skup smjernica kojima se objekivno opisuju ostvarenja učenika različitih stranih jezika diljem Europe

filologija

zakon otvorenih slogova

općeslavenska tendencija, koja je počela vladati u praslavenskome, da slogovi moraju završavati samoglasnikom

filologija

zalihost

višak obavijesti u komunikaciji koji omogućuje izbjegavanje nesporazuma

filologija

zamjenica

promjenjiva riječ kojom se zamjenjuje koja druga imenska riječ

filologija

zanaglasnica

riječ koja nema vlastitoga naglaska, nego se naslanja na riječ ispred sebe i s njom čini jednu naglasnu cjelinu

filologija

zarez

pravopisni znak kojim se označuje inverzija rečeničnih dijelova ili surečenica, suprotnost, umetanje ili naknadno dodavanje te kojim se odjeljuju desetinke od cijeloga broja

filologija