struna tražilica

image shadow

varijacija

razlika u načinu jezične uporabe u jezičnoj zajednici

filologija

veznik

nepromjenjiva riječ kojom se povezuju riječi, skupine riječi ili rečenice

filologija

višejezičnost

sposobnost govornika da se služi trima jezicima ili više njih

filologija

višerječan

koji se sastoji od dviju ili više riječi

filologija

višestrano prevođenje

prevođenje pri kojemu se svaki jezik koji se upotrebljava u službenoj komunikaciji koje organizacije ili tijela prevodi na sve druge jezike koji se upotrebljavaju u službenoj komunikaciji

filologija

višestruka negacija

pojava dvaju ili više zanijekanih oblika u istoj rečenici

filologija

višeznačnost

svojstvo naziva da u istome području ima više značenja

filologija

vokalizacija

morfološki uvjetovana glasovna promjena u kojoj se l na kraju sloga ili riječi zamjenjuje s o

filologija

vokativ

peti padež u sklonidbi, padež koji stoji uz usklike Ej! i Oj!

filologija

vrijeme

gramatička kategorija glagola kojom se izražava odnos prema onome što je bilo, što je sada ili što će biti

filologija