struna tražilica

image shadow

varijacija

razlika u načinu jezične uporabe u jezičnoj zajednici

filologija

veznik

nepromjenjiva riječ kojom se povezuju riječi, skupine riječi ili rečenice

filologija

višejezičnost

sposobnost govornika da se služi trima jezicima ili više njih

filologija

višekulturnost

poistovjećivanje pojedinca s više kultura

filologija

višerječan

koji se sastoji od dviju ili više riječi

filologija

višestrano prevođenje

prevođenje pri kojemu se svaki jezik koji se upotrebljava u službenoj komunikaciji koje organizacije ili tijela prevodi na sve druge jezike koji se upotrebljavaju u službenoj komunikaciji

filologija

višestruka negacija

pojava dvaju ili više zanijekanih oblika u istoj rečenici

filologija

višeznačnost

svojstvo naziva da u istome području ima više značenja

filologija

vokalizacija

morfološki uvjetovana glasovna promjena u kojoj se l na kraju sloga ili riječi zamjenjuje s o

filologija

vokativ

peti padež u sklonidbi, padež koji stoji uz usklike Ej! i Oj!

filologija