struna tražilica

image shadow

u-sklonidba

nekadašnja sklonidba imenica muškoga roda koje su u nominativu, akuzativu i vokativu jednine, dativu i instrumentalu dvojine te dativu, lokativu i instrumentalu množine posredno čuvale tematski morfem u

filologija

ubačajnik

glas oblikovan ubačajnom zračnom strujom koju pokreće grkljan

filologija

učenica

ženska osoba koja u didaktički oblikovanoj okolini ili samostalno uči jezik i namjerno nastoji njime ovladati

filologija

učenik

osoba koja u didaktički oblikovanoj okolini ili samostalno uči jezik i nastoji njime ovladati

filologija

učenje stranoga jezika

svjesno, organizirano i strukturirano stjecanje jezične kompetencije u stranome jeziku

filologija

učestali glagol

nesvršeni glagol koji označuje da se radnja s prekidima obavlja više puta

filologija

učinak

krajnji rezultat perlokucijskoga čina koji se ostvaruje kao djelovanje ili promjena ponašanja

filologija

udaljenost

shematska kategorija u perspektivnome sustavu koja se odnosi na razmak između referenta i govornika ili slušatelja

filologija

uglata glagoljica

glagoljica nazvana prema uglatim oblicima slova

filologija

ujednačivanje

zamjenjivanje jednoga oblika drugim kako bi se postigla ujednačenost neke morfološke paradigme

filologija