struna tražilica

image shadow

u-sklonidba

nekadašnja sklonidba imenica muškoga roda koje su u nominativu, akuzativu i vokativu jednine, dativu i instrumentalu dvojine te dativu, lokativu i instrumentalu množine posredno čuvale tematski morfem u

filologija

učenica

ženska osoba koja u didaktički oblikovanoj okolini ili samostalno uči jezik i namjerno nastoji njime ovladati

filologija

učenik

osoba koja u didaktički oblikovanoj okolini ili samostalno uči jezik i namjerno nastoji njime ovladati

filologija

učenje stranoga jezika

svjesno, organizirano i strukturirano stjecanje jezične kompetencije u stranome jeziku

filologija

učinak

krajnji rezultat perlokucijskoga čina koji se ostvaruje kao djelovanje ili promjena ponašanja

filologija

uglata glagoljica

glagoljica nazvana prema uglatim oblicima slova

filologija

ujednačivanje

zamjenjivanje jednoga oblika drugim kako bi se postigla ujednačenost neke morfološke paradigme

filologija

uklopljena dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad se oba jezika upotrebljavaju u zajednici

filologija

umanjenica

izvedenica koja označuje da je ono što je označeno osnovnom riječju umanjeno ili malo

filologija

umjetni jezik

jezik koji je tko planski izmislio

filologija