struna tražilica

image shadow

s-sklonidba

nekadašnja suglasnička sklonidba imenica srednjega roda koje su u genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu jednine te u množini i dvojini dobivale tematski morfem -es-

filologija

s-struktura

razina na kojoj se prikazuje značenje sintaktičkih skupina i rečenica u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

sadržaj pojma

ukupnost značajka koje čine pojam

filologija

sadržajna definicija

definicija koja opisuje sadržaj pojma s pomoću nadređenoga pojma i razlikovnih značajka

filologija

samoglasnik

glas oblikovan otvorenim, slobodnim prolazom zračne struje pri čemu glasnice titraju

filologija

samoglasnik

najistaknutiji glas u slogu na kojemu se može nalaziti naglasak

filologija

samostalna korisnica

korisnica jezika na razinama B1 i B2 prema globalnoj ljestvici zajedničkih referentnih razina

filologija

samostalni korisnik

korisnik jezika na razinama B1 i B2 prema globalnoj ljestvici zajedničkih referentnih razina

filologija

satemski jezici

skupina jezika indoeuropske porodice u kojima su odraz prajezičnih palatovelara koronalni tjesnačnici ili slivenici

filologija

sažimanje samoglasnika

pojava u kojoj od dvaju samoglasnika nastaje jedan

filologija