struna tražilica

image shadow

p-struktura

razina na kojoj se prikazuje fonološka struktura izričaja u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

pacijens

semantička uloga kojom se označuje entitet u ciljnoj domeni lanca radnje koji trpi promjenu stanja i oblika

filologija

padež

gramatička kategorija riječi kojom se izriču odnosi imenskih riječi s ostalim riječima u rečenici

filologija

padežni filtar

načelo prema kojemu svakoj glasovno ostvarenoj imenskoj skupini mora biti dodijeljen apstraktni padež

filologija

palatalizacija

glasovna promjena u kojoj se nenepčanici zamjenjuju nepčanicima

filologija

palatalizirana osnova

osnova u kojoj je provedena palatalizacija

filologija

paragoga

dodavanje glasa na kraju riječi

filologija

paragon

metonimijski idealizirani kognitivni model u kojemu jedan član kategorije predstavlja ideal te kategorije

filologija

paronim

riječ koja se slično izgovara i piše kao koja druga riječ, ali ima različito značenje

filologija

pars pro toto

metonimija u kojoj se dio jednoga entiteta upotrebljava za identifikaciju cijeloga toga entiteta

filologija