struna tražilica

image shadow

ključni naziv

središnji naziv u pojmovnome polju

filologija

koineiziranje

miješanje više različitih dijalekata i stvaranje novoga kompromisnog varijeteta

filologija

komisiv

ilokucijski čin kojim govornik najavljuje da će što učiniti

filologija

konceptualna metafora

konceptualna struktura koja uključuje preslikavanje između semantičkih okvira koje je najčešće utemeljeno na utjelovljenome iskustvu

filologija

konceptualna metonimija

konceptualna operacija u kojoj se jedan entitet prijenosnik upotrebljava za identifikaciju drugoga entiteta sadržaja unutar istoga semantičkog okvira

filologija

konkordancija

popis riječi koje se nalaze u nekome korpusu sa svim oblicima u kojima se pojavljuju, kontekstom i oznakom izvora

filologija

konstruktikon

mentalni repozitorij svih konstrukcija u konstrukcijskoj gramatici

filologija

kontekst

tekst koji se nalazi u okolici određene riječi ili izraza

filologija

korijen

najmanji zajednički dio svih riječi koje pripadaju istoj tvorbenoj porodici

filologija

korpusno jezikoslovlje

grana jezikoslovlja koja se bavi jezičnom analizom strojno izrađenih korpusa

filologija