struna tražilica

image shadow

jačanje

glasovna promjena kojom se slabiji glas zamjenjuje jačim

filologija

jamb

stopa u kojoj iza slaboga sloga slijedi jaki slog

filologija

jat

glas koji je nekad postojao u slavenskim jezicima, a u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku odražava se kao ije, je, e ili i

filologija

javna komunikacija

komunikacija unutar veće društvene zajednice u kojoj se prenose informacije zajedničke svim pripadnicima te zajednice

filologija

jedinica polarnosti

riječ čije je pojavljivanje uvjetovano istodobnim pojavljivanjem nekoga drugog izraza u rečenici koji omogućuje njezinu pojavu

filologija

jednačenje

izjednačivanje susjednih glasova po prisutnosti nekoga fonološkog ili fonetskog obilježja

filologija

jednačenje po mjestu tvorbe

glasovna promjena u kojoj se suglasnici različiti po mjestu tvorbe jednače u suglasničkim skupinama tako da se prvi suglasnik skupine zamjenjuje suglasnikom koji je po mjestu tvorbe jednak drugomu suglasniku skupine

filologija

jednačenje po zvučnosti

glasovna promjena u kojoj se suglasnici različiti po zvučnosti jednače u suglasničkim skupinama tako da se prvi suglasnik skupine zamjenjuje suglasnikom koji je po zvučnosti jednak drugomu suglasniku skupine

filologija

jednačenje samoglasnika

pojava u kojoj dolazi do jednačenja samoglasnika zbog sažimanja dvaju samoglasnika u jedan

filologija

jednina

gramatički broj promjenjive riječi kojim se označuje da se govori o jednome primjerku onoga što označuje ta riječ

filologija