struna tražilica

image shadow

hagionim

ime svetca

filologija

hapaks

riječ ili izraz koji je samo jednom potvrđen i čija uporaba ostaje na razini njezina tvorca

filologija

heraldičko ime

ime motivirano simbolom na čijemu grbu

filologija

heterogena skupina učenika

skupina učenika različita po uzrastu, spolu, prvome jeziku, dobi, obrazovanju i dr.

filologija

hidronim

ime vodnoga objekta

filologija

hidronomastičarka

ženska osoba koja se bavi hidronomastikom

filologija

hidronomastika

grana toponomastike koja proučava značenje i nastanak hidronima

filologija

hijerarhijska razredba

razredba pojmova prema njihovim značajkama na podređene i nadređene

filologija

hiperkorektnost

nastojanje govornika da upotrebljava jezični oblik višega društvenog statusa, pri čemu unosi netočne promjene u strukturu ili riječ

filologija

hipertekst

tekstna struktura koja se sastoji od međusobno povezanih jedinica informacije prikazana na elektroničkome uređaju

filologija