struna tražilica

image shadow

dalmatinski slovopis

hrvatski latinični slovopis koji su po uzoru na talijanski oblikovali južnohrvatski pisci i bosanskofranjevački pisci

filologija

dativ

treći padež u sklonidbi, padež koji odgovara na pitanje Komu?, Čemu?

filologija

dativna dopuna

glagolska dopuna koja ima sintaktičku ulogu neizravnoga objekta u dativu

filologija

davatelj jezičnih usluga

organizacija ili tvrtka koja pruža jezične usluge poput pismenoga i usmenoga prevođenja, lokalizacije, savjetovanja pri prevođenju ili upravljanja prevoditeljskim projektima u koje je uključeno više prevoditelja

filologija

deduplikacija

izbacivanje iz korpusa primjera koji se ponavljaju

filologija

definicija

izričaj koji opisuje pojam i koji omogućuje njegovo razlikovanje od drugih pojmova u kojemu pojmovnom sustavu

filologija

deiksa

jezična jedinica koja u iskazu upućuje na sudionike te prostorne, mjesne i društvene okolnosti iskaza

filologija

deiktička kategorija

gramatička kategorija kojom se upućuje na sudionike te prostorne, mjesne i društvene okolnosti iskaza

filologija

deklarativ

ilokucijski čin čijim ostvarenjem govornik mijenja status koga ili čega

filologija

deklarativni performativ

performativ kojim se što proglašava

filologija