struna tražilica

image shadow

balkanski jezični savez

jezični savez koji čine albanski, grčki, bugarski, makedonski, rumunjski, meglenorumunjski, arumunjski i srpski torlački dijalekti

filologija

banka stabala

parsirani tekstni korpus koji ima označenu sintaktičku i semantičku strukturu rečenica

filologija

barbarizam

nepotrebna tuđica ili sintaktička konstrukcija preuzeta iz stranoga jezika

filologija

Bašćanska ploča

hrvatskoglagoljski natpis s prijelaza iz 11. u 12. stoljeće, pronađen u Jurandvoru pokraj Baške na otoku Krku, na kojemu je prvi put na hrvatskome jeziku zapisano hrvatsko ime

filologija

baza

dio kognitivne strukture koji služi kao pozadina u odnosu na koju neki entitet funkcionira kao profil

filologija

bazilekt

varijetet kreolskoga jezika koji je najmanje zahvaćen dekreolizacijom te je najrazličitiji od izvornoga jezika

filologija

behabitiv

iskaz kojim govornik izražava reakciju na tuđe ponašanje ili na kakvu situaciju

filologija

benefaktiv

semantička uloga koja označuje sudionika u čiju se korist provodi neka radnja

filologija

bentonim

ime objekta na morskome dnu

filologija

besubjektna rečenica

rečenica koja nema subjekt, u kojoj se predikatom izriče radnja koja nema vršitelja

filologija