struna tražilica

image shadow

bazilekt

varijetet kreolskoga jezika koji je najmanje zahvaćen dekreolizacijom te je najrazličitiji od izvornoga jezika

filologija

behabitiv

iskaz kojim govornik izražava reakciju na tuđe ponašanje ili na kakvu situaciju

filologija

besubjektna rečenica

rečenica koja nema subjekt, u kojoj se predikatom izriče radnja koja nema vršitelja

filologija

bezlični glagol

glagol u predikatu uz koji se ne može uvrstiti subjekt

filologija

bezlični glagolski oblik

glagolski oblik kod kojega je došlo do neutralizacije s obzirom na kategoriju lica te je isključivo u 3. licu jednine, u predikatu isključuje mogućnost uvođenja subjekta te je u perfektu u srednjemu rodu

filologija

bezvučan

pri čijemu izgovoru glasnice ne titraju

filologija

bezvučni suglasnik

suglasnik pri čijemu izgovoru glasnice ne titraju

filologija

bigram

sekvencija koja se sastoji od dviju riječi unutar teksta korpusa

filologija

bjelina

pravopisni znak koji se ostvaruje kao grafijski prazno mjesto

filologija

bliskoznačnica

riječ koji ima različit izraz, a sličan sadržaj kao i koja druga riječ

filologija