struna tražilica

image shadow

ablativ

padež kojim se u latinskome jeziku izriče odvajanje, podrijetlo, uspoređivanje, mjesto, vrijeme, sredstvo, društvo

filologija

afiks

tvorbena jedinica koja dolazi ispred ili iza osnove ili se u nju umeće

filologija

akrolekt

varijetet kreolskoga jezika koji se dekreolizacijom najviše približio izvornomu jeziku

filologija

akuzativ

četvrti padež u sklonidbi, odgovara na pitanje Koga?, Što?

filologija

alofon

različiti ostvaraji istoga fonema

filologija

alomorf

jedan od više ostvaraja istoga morfema

filologija

analiza diskursa

proučavanje gramatičke i sadržajne strukture diskursa u skladu s jezičnim zakonitostima jezika unutar kojega se diskurs ostvaruje

filologija

analiza razgovora

proučavanje strukture razgovora pri čemu se osim gramatičkih i sadržajnih obilježja u obzir uzimaju ponašanje sudionika i okolnosti odvijanja razgovora

filologija

antonim

riječ koja ima suprotno značenje od koje druge riječi

filologija

antroponim

ime osobe ili skupine ljudi

filologija