struna tražilica

image shadow

akuzativ

četvrti padež u sklonidbi, padež koji odgovara na pitanje Koga?, Što?

filologija

alomorf

jedan od više ostvaraja istoga morfema

filologija

ciljni jezik

jezik na kojemu se u dvojezičnome i višejezičnome rječniku donose istovrijednice natuknice

filologija

deduplikacija

izbacivanje iz korpusa primjera koji se ponavljaju

filologija

depalatalizacija

glasovna promjena u kojoj nepčani suglasnici prelaze u nenepčane

filologija

distribuirana morfologija

generativni pristup čija je središnja tvrdnja da nema razlike u gradnji riječi i sintaktičkih skupina i koja se od ranijih generativnih pristupa razlikuje time da dovodi u pitanje postojanje jedinstvenoga leksikona

filologija

dodirno jezikoslovlje

grana jezikoslovlja koja proučava jezične dodire

filologija

drugi jezik

jezik koji pojedinac spontano usvaja u sredini u kojoj je on većini stanovništva službeni jezik ili prvi jezik

filologija

elativ

pridjevni stupanj koji se tvori dodavanjem prefiksa pre- pozitivu, kojim se izriče pretjerana zastupljenost kojega svojstva ili zastupljenost svojstva veća od očekivane ili uobičajene

filologija

filološke škole

škole koje su u Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća imale različita mišljenja oko postizanja jedinstva u standardnome jeziku

filologija