struna tražilica

image shadow

valuta prezentiranja

valuta u kojoj se prezentiraju financijski izvještaji

ekonomija

valutni rizik

tržišni rizik koji se odnosi na rizik fluktuacije fer vrijednosti ili budućih novčanih tokova financijskoga instrumenta zbog promjena tečaja stranih valuta

ekonomija

vanjski izvori informacija

izvori informacija relevantni za donošenje računovodstvenih procjena koji se nalaze izvan poduzeća

ekonomija

vanjsko financiranje

financiranje imovine poduzeća tuđim ili vlastitim izvorima iz vanjske okoline poduzeća

ekonomija

varant

vrijednosni papir koji imatelju daje pravo kupnje određenoga broja redovnih dionica po unaprijed određenoj cijeni do određenoga datuma

ekonomija

varijabilni trošak

trošak koji reagira na promjenu razine aktivnosti ili na stupanj iskorištenosti kapaciteta

ekonomija

vertikalna analiza

analiza i ocjena strukture financijskih podataka unutar jednoga financijskog izvještaja u jednoj godini

ekonomija

višefazna djelidbena kalkulacija

djelidbena kalkulacija koja se primjenjuje u masovnoj proizvodnji jednoga proizvoda čija se proizvodnja odvija u više faza ili procesa

ekonomija

viši revizor

osoba koja je nadređena revizorima te usmjerava, raspoređuje i nadzire zadatke unutar pojedinačnih revizija među članovima revizorskoga tima

ekonomija

vjerojatno

izražava veću mogućnost da određeni događaj nastane nego da ne nastane

ekonomija