struna tražilica

image shadow

učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu

zaštita neto ulaganja koja se priznaje u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti i iskazuje unutar tečajnih razlika proizašlih iz preračunavanja rezultata i financijskoga položaja inozemnoga poslovanja

ekonomija

učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

dio rezervi fer vrijednosti koji se odnosi na promjene fer vrijednosti instrumenata zaštite koje se evidentiraju u ostalu sveobuhvatnu dobit kao dio kapitala, a reklasificiraju u dobit ili gubitak tek u razdoblju kada zaštićeni novčani tokovi zaštićene stavke utječu na dobit ili gubitak

ekonomija

učinkovitost

sposobnost poduzeća da radi ekonomično, djelotvorno i svrhovito

ekonomija

učinkovitost zaštite od rizika

stupanj u kojemu se promjene fer vrijednosti ili novčanih tokova stavke zaštićene od rizika nadoknađuju promjenama fer vrijednosti ili novčanih tokova instrumenata zaštite od rizika

ekonomija

udio neto ostalih nekamatnih prihoda u ukupnome prihodu

financijski pokazatelj nekamatnih aktivnosti banke kojim se ocjenjuje udio nekamatnih prihoda u ukupnim prihodima banke

ekonomija

udio neto prihoda od naknada u ukupnome prihodu

financijski pokazatelj nekamatnih aktivnosti banke kojim se ocjenjuje stopa zadržavanja ukupnih prihoda banke u obliku neto prihoda od naknada i provizija

ekonomija

udjeli u drugome subjektu

sudjelovanje subjekta u drugome subjektu po ugovornoj ili izvanugovornoj osnovi kojom je subjekt izložen varijabilnosti prinosa zavisno od uspješnosti poslovanja toga drugog subjekta

ekonomija

ugovor

sporazum između dvaju ili više poduzeća kojim nastaju ostvariva prava i izvršive obveze

ekonomija

ugovor o izgradnji

ugovor posebno sklopljen za izgradnju kojega sredstva ili skupine sredstava koja su usko povezana ili međuovisna prema nacrtu, tehnologiji i funkciji ili konačnoj namjeni ili upotrebi

ekonomija

ugovor o najmu

ugovor kojim se prenosi pravo nadzora nad upotrebom utvrđene imovine u određenome razdoblju u zamjenu za naknadu

ekonomija