struna tražilica

image shadow

učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu

zaštita neto ulaganja koja se priznaje u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti i iskazuje unutar tečajnih razlika proizašlih iz preračunavanja rezultata i financijskoga položaja inozemnoga poslovanja

ekonomija

učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

dio rezervi fer vrijednosti koji se odnosi na promjene fer vrijednosti instrumenata zaštite koje se evidentiraju u ostalu sveobuhvatnu dobit kao dio kapitala, a reklasificiraju u dobit ili gubitak tek u razdoblju kada zaštićeni novčani tokovi zaštićene stavke utječu na dobit ili gubitak

ekonomija

učinkovitost

sposobnost poduzeća da radi ekonomično, djelotvorno i svrhovito

ekonomija

učinkovitost zaštite od rizika

stupanj u kojemu se promjene fer vrijednosti ili novčanih tokova stavke zaštićene od rizika nadoknađuju promjenama fer vrijednosti ili novčanih tokova instrumenata zaštite od rizika

ekonomija

udio neto ostalih nekamatnih prihoda u ukupnome prihodu

financijski pokazatelj nekamatnih aktivnosti banke kojim se ocjenjuje udio nekamatnih prihoda u ukupnim prihodima banke

ekonomija

udio neto prihoda od naknada u ukupnome prihodu

financijski pokazatelj nekamatnih aktivnosti banke kojim se ocjenjuje stopa zadržavanja ukupnih prihoda banke u obliku neto prihoda od naknada i provizija

ekonomija

udjeli u drugome subjektu

sudjelovanje subjekta u drugome subjektu po ugovornoj ili izvanugovornoj osnovi kojom je subjekt izložen varijabilnosti prinosa ovisno o uspješnosti poslovanja toga drugog subjekta

ekonomija

ugovor

sporazum između dvaju ili više poduzeća kojim nastaju ostvariva prava i izvršive obveze

ekonomija

ugovor o izgradnji

ugovor posebno sklopljen za izgradnju kojega sredstva ili skupine sredstava koja su usko povezana ili međuovisna prema nacrtu, tehnologiji i funkciji ili konačnoj namjeni ili upotrebi

ekonomija

ugovor o najmu

ugovor kojim se prenosi pravo nadzora nad upotrebom utvrđene imovine u određenome razdoblju u zamjenu za naknadu

ekonomija