struna tražilica

image shadow

T-konto

pojednostavljeni oblik konta koji sadržava samo sadržajno najvažnije dijelove

ekonomija

tečaj

odnos razmjene dviju valuta

ekonomija

tečajna razlika

razlika koja proizlazi iz pretvorbe određenoga broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim tečajevima

ekonomija

tečajne razlike iz preračuna inozemnoga poslovanja

tečajne razlike koje proizlaze iz ulaganja izvještajnoga subjekta u inozemno poslovanje i dio su ostale sveobuhvatne dobiti

ekonomija

tehnika vrednovanja

tehnika procjenjivanja fer vrijednosti imovine ili obveze

ekonomija

tekući porez

iznos poreza na dobit koji se plaća ili vraća na oporezivu dobit ili porezni gubitak za razdoblje

ekonomija

tekući registri

način organiziranja revizijske dokumentacije u kojemu je sadržana dokumentacija prikupljena isključivo za godinu za koju se obavlja revizija

ekonomija

tekući trošak

trošak koji predstavlja osnovu mjerenja imovine i obveza prema kojoj se imovina iskazuje u iznosu novca ili novčanih ekvivalenata koji se moraju platiti da bi se stekla ista ili slična imovina, dok se obveze iskazuju prema nediskontiranome iznosu novca ili novčanih ekvivalenata koji bi bili potrebni za sadašnje podmirenje obveze

temeljni financijski izvještaji

računovodstveni izvještaji koji prikazuju financijski položaj, uspješnost poslovanja i novčane tokove poduzeća

ekonomija

teoretski kapacitet

kapacitet maksimalne proizvodnje izlaznih podataka u idealnim uvjetima bez prekida rada ili isporuke materijala

ekonomija