struna tražilica

image shadow

sadašnja obveza

obveza nastala kao posljedica prošloga događaja

ekonomija

sadašnja vrijednost

instrument kojim se budući iznosi kao priljevi i odljevi novca svode na sadašnji iznos primjenjujući diskontnu stopu

ekonomija

sadašnja vrijednost

osnova mjerenja imovine i obveza prema kojoj se imovina iskazuje po sadašnjoj diskontiranoj vrijednosti budućih neto novčanih primitaka koji se očekuju ostvariti tijekom normalnoga tijeka poslovanja, dok se obveze iskazuju po sadašnjoj diskontiranoj vrijednosti budućih neto novčanih izdataka koji se očekuju ostvariti za podmirenje obveza u normalnome tijeku poslovanja

ekonomija

saldo

trenutačno stanje na kontu imovine ili izvora imovine koje se mijenja evidentiranjem dugovnoga i potražnoga prometa na kontu

samoprocjena s neovisnom eksternom potvrdom

eksterno vrednovanje funkcije interne revizije koje provodi funkcija interne revizije, a zatim ga potvrđuje kvalificirani neovisni eksterni procjenitelj, a uobičajeno se sastoji od sveobuhvatnog i u cijelosti dokumentiranog postupka samoprocjene koji imitira cijeli proces eksternog vrednovanja, potvrde na licu mjesta koju obavlja kvalificirani, neovisni eksterni procjenitelj te ograničene pozornosti usmjerene na ostala područja

ekonomija

samostalna prodajna cijena

cijena po kojoj bi poduzeće zasebno prodalo obećanu robu ili uslugu kupcu

ekonomija

samostalni konto

konto koji daje dovoljno podataka za tumačenje evidentiranih poslovnih događaja

ekonomija

samostalni revizor

ovlašteni revizor koji ima odobrenje za rad u obliku samostalne djelatnosti koje je izdalo nadležno ministarstvo financija u državi u kojoj radi

ekonomija

sanacijska bilanca

bilanca koja se sastavlja radi ozdravljenja poduzeća

ekonomija

sastavljanje financijskih izvještaja

priprema financijskih izvještaja koja prethodi računovodstvenomu informiranju

ekonomija