struna tražilica

image shadow

nacionalni računovodstveni standardi

računovodstveni standardi koji su uspostavljeni i primjenjuju se na razini države

ekonomija

načelo bilančnoga kontinuiteta

općeprihvaćeno računovodstveno načelo prema kojemu početna bilanca za svaku poslovnu godinu odgovara zaključnoj bilanci prethodne godine

ekonomija

načelo dokumentiranosti

revizijsko načelo koje zahtijeva da svaka poslovna promjena bude popraćena odgovarajućom valjanom dokumentacijom

ekonomija

načelo dosljednosti

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva dosljednu primjenu pravila i postupaka usvojenih za potrebe sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja

ekonomija

načelo iskazivanja po bruto osnovi

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da se pri prodaji imovine prihodi i rashodi iskazuju zasebno

ekonomija

načelo korektnoga izvješćivanja

revizijsko načelo koje obvezuje revizora da se suzdrži od izražavanja mišljenja svaki put kad za to ne postoji mogućnost

ekonomija

načelo nastanka događaja

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da se prihodi i rashodi priznaju kad je nastao događaj, a ne kad je novac stvarno primljen ili isplaćen

ekonomija

načelo neovisnosti

revizijsko načelo koje zahtijeva da revizor u obavljanju svojega posla bude neovisan i potpuno samostalan

ekonomija

načelo objektivnosti

općeprihvaćeno računovodstveno načelo koje zahtijeva da financijski izvještaji budu objektivno prezentirani u skladu sa stvarnom suštinom poslovnih događaja

ekonomija

načelo odgovornosti

revizijsko načelo koje obvezuje revizore na utvrđivanje konkretne odgovornosti za učinjene propuste u poslovanju

ekonomija