struna tražilica

image shadow

kalkulacija

računski postupak kojim se izračunava nabavna cijena, trošak proizvodnje i prodajna ili maloprodajna cijena

ekonomija

kalkulacija prodajne cijene

računski postupak utvrđivanja prodajne cijene trgovačke robe, gotovih proizvoda ili dugotrajne imovine

ekonomija

kalkulacija s pomoću ekvivalentnih brojeva

djelidbena kalkulacija koja se primjenjuje kada se na jednome mjestu troška proizvodi više proizvoda koji su međusobno srodni ili imaju zajedničke troškove proizvodnje

ekonomija

kalkulacija troška nabave

računski postupak utvrđivanja troška nabave imovine

ekonomija

kalkulacija vezanih proizvoda

djelidbena kalkulacija koja se upotrebljava kada se uz iste troškove dobiva više proizvoda, pri čemu je jedan glavni proizvod, a ostali su sporedni

ekonomija

kalo

smanjenje vrijednosti ili gubitak na masi, obujmu ili kvaliteti robe ili proizvoda zbog djelovanja prirodnih čimbenika, načina rukovanja i čuvanja robe

ekonomija

kamatna marža

financijski pokazatelj marže i prosječnih kamatnih stopa kojim se ocjenjuje profitabilnost imovine kamatnim aktivnostima banke

ekonomija

kamatna stopa koja proizlazi iz najma

kamatna stopa čija primjena dovodi do toga da je sadašnja vrijednost plaćanja najma i nezajamčenoga ostatka vrijednosti jednaka zbroju fer vrijednosti odnosne imovine i svih početnih izravnih troškova najmodavca

ekonomija

kamatni rizik

tržišni rizik koji se odnosi na rizik fluktuacije fer vrijednosti ili budućih novčanih tokova financijskoga instrumenta zbog promjena tržišnih kamatnih stopa

ekonomija

kamatonosni

koji ostvaruje naknadu u obliku kamate

ekonomija