struna tražilica

image shadow

javna objava

obveza poduzetnika da u zakonski propisanome roku mjerodavnoj državnoj instituciji dostavi financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju

ekonomija

javni nadzor revizije

nadzor revizije koji provode mjerodavna tijela imenovana na nacionalnoj razini

ekonomija

jedinica koja stvara novac

najmanja odrediva skupina imovine koja stvara priljeve novca koji su uglavnom neovisni od priljeva novca od druge imovine ili drugih skupina imovine

ekonomija

jedinstvene računovodstvene politike

istovrsne računovodstvene politike na razini grupe za slične transakcije i događaje u sličnim okolnostima

ekonomija

jedinstveni proizvodni proces

proizvodni proces koji je specifičan za svaki proizvod

ekonomija

jednorazinska upravljačka struktura

upravljačka struktura koja se sastoji od jedinstvenoga odbora direktora koji objedinjuje nadzornu i upravljačku funkciju

ekonomija

jednostrani prikaz bilance

prikaz bilance gdje se prvo upisuju pozicije aktive, a ispod toga pozicije pasive

ekonomija