struna tražilica

image shadow

e-arhiva

mjesto gdje se isprave odlažu u izvornome elektroničkom obliku

ekonomija

efektivna kamatna stopa

kamatna stopa koja diskontira procijenjena buduća plaćanja u novcu ili primitak novca tijekom očekivanoga vijeka trajanja financijskoga instrumenta ili, prema potrebi, kraćega razdoblja na neto knjigovodstvenu vrijednost financijske imovine ili financijske obveze

ekonomija

efikasno tržište kapitala

tržište kapitala koje se uspješno i pravodobno prilagođava novim informacijama

ekonomija

ekonomičnost

sposobnost poduzeća da postigne povoljan odnos prihoda i rashoda

ekonomija

ekonomičnost financijskih aktivnosti

financijski pokazatelj ekonomičnosti kojim se ocjenjuje koliko se jedinica financijskih prihoda ostvaruje po jedinici financijskih rashoda

ekonomija

ekonomičnost poslovnih aktivnosti

financijski pokazatelj ekonomičnosti kojim se ocjenjuje koliko se jedinica poslovnih prihoda ostvaruje po jedinici poslovnih rashoda

ekonomija

ekonomičnost prodaje

financijski pokazatelj ekonomičnosti kojim se ocjenjuje koliko se jedinica prihoda od prodaje ostvaruje po jedinici rashoda od prodaje

ekonomija

ekonomičnost ukupnoga poslovanja

financijski pokazatelj ekonomičnosti kojim se ocjenjuje koliko se jedinica ukupnoga prihoda ostvaruje po jedinici ukupnoga rashoda

ekonomija

ekonomičnost ukupnoga poslovanja banke

financijski pokazatelj ekonomičnosti banke kojim se ocjenjuje koliko jedinica ukupnih prihoda banka ostvaruje po jedinici ukupnoga rashoda

ekonomija

ekonomska dodana vrijednost

predupravljačka i normativna mjera ocjene povećanja vrijednosti poduzeća prema kojoj se vlasnička glavnica povećava samo ako je rentabilnost vlastitoga kapitala veća od troškova vlastitoga kapitala

ekonomija