struna tražilica

image shadow

cedent

posjednik police u okviru ugovora o reosiguranju

ekonomija

centar odgovornosti

prepoznatljiv dio, izdvojena cjelina ili jedinica poslovnoga sustava na razini koje je određeni menadžer odgovoran za određene aktivnosti

ekonomija

centralizirana likvidatura

likvidatura koja se obavlja na jednoj, za to predviđenoj lokaciji ili odjelu u poduzeću

ekonomija

centralizirana organizacija interne revizije

organizacija interne revizije kao dijela financijske službe, samostalne organizacijske jedinice, stožernoga tijela ili organizacija interne revizije odgovorne odboru za reviziju

ekonomija

centrifugalna promjena

bilančna promjena čija je posljedica promjena strukture i smanjenje ukupne vrijednosti aktive i pasive

ekonomija

centripetalna promjena

bilančna promjena čija je posljedica promjena strukture i povećanje ukupne vrijednosti aktive i pasive

ekonomija

cijena transakcije

iznos naknade na koju subjekt očekuje da ima pravo u zamjenu za prijenos obećane robe ili usluga kupcu, isključujući iznose prikupljene u ime trećih strana

ekonomija

cjenovno odstupanje

razlika između stvarne cijene i planske cijene pomnožena sa stvarnom količinom ulaznih podataka

ekonomija

cjenovno odstupanje od standardnih troškova direktnoga materijala

cjenovno odstupanje koje nastaje kao razlika između stvarne cijene plaćene za jedinicu direktnoga materijala i standardne cijene po jedinici direktnoga materijala pomnožene sa stvarno nabavljenom količinom direktnoga materijala

ekonomija

cjenovno odstupanje od standardnih troškova direktnoga rada

cjenovno odstupanje koje nastaje kao razlika između stvarne i standardne cijene po satu direktnoga rada pomnožene sa stvarno izvršenim satima direktnoga rada

ekonomija