struna tražilica

image shadow

računalni katalog

katalog u kojemu su kataložne jedinice zapisane u strojno čitljivu formatu

informacijske i komunikacijske znanosti

radno vrijeme

vrijeme otvorenosti knjižnice u kojemu su korisnicima dostupne knjižnične usluge

informacijske i komunikacijske znanosti

raskuživanje

izlaganje jedinice građe plinu ili pari, obično u vakuumskoj ili hermetički zatvorenoj komori, radi dezinsekcije ili dezinfekcije

informacijske i komunikacijske znanosti

rasprodano izdanje

izdanje koje se više ne može nabaviti u redovitoj prodaji, a novo nije predviđeno u bliskoj budućnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

rastezljivost

sposobnost materijala da se može rastezati bez oštećenja

informacijske i komunikacijske znanosti

ravnatelj knjižnice

osoba koja upravlja knjižnicom i odgovorna je za njezino cjelokupno poslovanje i usluge koje pruža

informacijske i komunikacijske znanosti

razdoblje povlastice

razdoblje između dviju pretplata u kojemu je dopušten pristup informacijskomu izvoru bez naknade

informacijske i komunikacijske znanosti

razduživanje

brisanje zabilježbe o posudbi vraćene jedinice knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

razglednica

dopisna poštanska karta sa slikom, fotografijom, crtežom ili reklamom na poleđini

informacijske i komunikacijske znanosti

razvezivanje

rastavljanje uvezanog knjižnog bloka na sastavne dijelove

informacijske i komunikacijske znanosti