struna tražilica

image shadow

rabljena knjiga

knjiga koja je prethodno imala barem jednoga vlasnika

informacijske i komunikacijske znanosti

računalna ontologija

eksplicitna specifikacija konceptualizacije određenoga područja koja omogućuje dosad najvišu razinu strojne obradivosti znanja toga područja

informacijske i komunikacijske znanosti

računalna učionica

učionica opremljena računalima za korisnike

informacijske i komunikacijske znanosti

računalni katalog

katalog u kojemu su kataložne jedinice zapisane u strojno čitljivu formatu

informacijske i komunikacijske znanosti

računalstvo u oblaku

dostupnost računalnoga prostora i ostalih resursa potrebnih za obradu podataka na internetu na zahtjev korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti

rad prištampan u obrnutome smjeru

prištampani rad tiskan u smjeru obrnutome od smjera u kojemu je tiskan prvi ili glavni rad

informacijske i komunikacijske znanosti

radno vrijeme

vrijeme otvorenosti knjižnice u kojemu su korisnicima dostupne knjižnične usluge

informacijske i komunikacijske znanosti

rana pismenost

razvoj vještina koje će djeci pomoći da postanu uspješni čitatelji

informacijske i komunikacijske znanosti

raniji stvarni naslov

stvarni naslov jedinice neomeđene građe koja je kasnije nastavila izlaziti pod drugim stvarnim naslovom

informacijske i komunikacijske znanosti

raskuživanje

izlaganje jedinice građe plinu ili pari, obično u vakuumskoj ili hermetički zatvorenoj komori, radi dezinsekcije ili dezinfekcije

informacijske i komunikacijske znanosti