struna tražilica

image shadow

magazin

ilustrirana serijska publikacija većinom općega, zabavnoga sadržaja, koja može pokrivati i neko uže područje

informacijske i komunikacijske znanosti

majuskula

najstariji tip grčkoga i latinskoga pisma u kojemu su sva slova iste veličine

informacijske i komunikacijske znanosti

makrotezaurus

tezaurus koji sadržava opće nazive za označivanje koji pokrivaju široka područja znanja

informacijske i komunikacijske znanosti

makulatura

loše ili pogrešno otisnuti arci koji se zbog nedostataka ne mogu upotrijebiti

informacijske i komunikacijske znanosti

manifest

javna izjava pojedinca, skupine, organizacije ili vlade o vlastitim stavovima, motivima, planovima ili namjerama

informacijske i komunikacijske znanosti

mapiranje istovrijednosti

mapiranje koje pokazuje da se pojam u ciljnome rječniku smatra po opsegu istovjetnim pojmu u izvornome rječniku

informacijske i komunikacijske znanosti

margina

neispisana rubna bjelina na stranici nekoga teksta

informacijske i komunikacijske znanosti

marginalija

bilješka tiskana ili pisana na margini

informacijske i komunikacijske znanosti

marmorirani obrez

obrez odrezan i obojen tako da nalikuje mramoru

informacijske i komunikacijske znanosti

marmorirani papir

papir s mramorastim uzorkom koji se u knjigoveštvu upotrebljava za spojne listove ili omote knjiga

informacijske i komunikacijske znanosti