struna tražilica

image shadow

R-faktor

tip bakterijskoga plazmida koji nosi gen za rezistenciju na toksičnu supstanciju poput antibiotika

biologija

R-skupina

bočni lanac aminokiseline

biologija

raspoznavanje uzoraka

svojstvo bioinformatičkog programa kojim se prepoznaju obrasci simbola

biologija

reaktivni kisikovi radikali

produkti metabolizma kisika u svim aerobnim organizmima koji mogu oštetiti stanične molekule

biologija

recesivna epistaza

oblik međudjelovanja dvaju gena kod kojega genotip recesivnoga lokusa inhibira ekspresiju drugoga gena

biologija

recesivni alel

alel gena koji se ne eksprimira u fenotipu heterozigota

biologija

recipročna izmjena lanaca

izmjena DNA među dvjema dvolančanim molekulama koja nastaje kao rezultat rekombinacije

biologija

recipročna translokacija

strukturna promjena kojom dva nehomologna kromosoma nakon lomova izmijene fragmente

biologija

recipročno križanje

križanje kod kojega se svojstva dvaju roditelja razlikuju u odnosu na spol

biologija

redukcija

dodavanje elektrona atomu

biologija