struna tražilica

image shadow

majčinski učinak

utjecaj produkata majčinih gena koji se prenose citoplazmom jajne stanice i imaju učinak na fenotip potomaka

biologija

majčinsko nasljeđivanje

nasljeđivanje gena organela citoplazmom jajne stanice

biologija

makroevolucija

skup promjena na razini vrste ili višoj razini, koje uključuju strukturu i funkciju, a dovoljne su za nastanak nove vrste ili višega taksona

biologija

male interferirajuće RNA

male molekule RNA egzogenih izvora koje utišavaju mRNA putem RNA-interferencije

biologija

mali jezgrini ribonukleoproteini

kompleks malih jezgrinih RNA i seta proteina koji su komponente spliceosoma

biologija

maligni tumor

tumor koji ima potencijal širenja po organizmu

biologija

medijator

supstancija pomoću koje nastaje produkt

biologija

međuspol

organizam s vanjskim karakteristikama obaju spolova

biologija

mejotsko nerazdvajanje

nerazdvajanje homolognih kromosoma u anafazi I ili sestrinskih kromatida u anafazi II mejoze

biologija

mejoza

dio staničnoga ciklusa koji predstavlja dvostruku diobu stanice kojom nastaju četiri stanice kćeri s polovičnim brojem kromosoma

biologija