struna tražilica

image shadow

D-krak

dio strukture tRNA koji nosi naziv prema modificiranome nukleozidu dihidrouridinu i uvijek se nalazi u tome dijelu molekule

biologija

D-omča

struktura koju nalazimo kod replikacije mitohondrijske i kloroplastne DNA, koja nastaje stabilnom ugradnjom trećeg kratkog lanca DNA i podsjeća na veliko slovo D

biologija

degenerirani kod

jedinstveni genski kod koji ima više od jednoga tripleta, odnosno kodona, za većinu aminokiselina

biologija

degradosom

višeenzimski kompleks odgovoran za razgradnju bakterijskih mRNA

biologija

delecija

gubitak dijela kromosoma ili molekule DNA

biologija

dem

lokalna populacija

biologija

denaturacija

gubitak prirodne konfiguracije proteina i nukleinskih kiselina nakon izlaganja povišenoj temperaturi, promijenjenoj pH-vrijednosti ili kemikalijama

biologija

dendrogram

stablo koje grafički prikazuje odnos između skupina poput transkriptoma

biologija

denominacijski elementi

geni na autosomima vinske mušice koji isključuju aktivnost gena sxl te tako usmjeravaju razvitak muškoga spola

biologija

deoksiribonukleaza

enzim koji cijepa fosfodiesterske veze u molekuli DNA

biologija