struna tražilica

image shadow

A-DNA

strukturna konfiguracija desno zavijene dvostruke uzvojnice koja je šira i kraća od B-DNA

biologija

acentrični fragment

fragment kromosoma bez centromere

biologija

adaptacija

proces prilagođavanja organizma okolišu ili podražaju

biologija

adaptacijska mutacija

vrsta mutacije koja omogućuje stanici ili organizmu svojstvo potrebno za prilagodbu

biologija

adaptor

sintetski dvolančani oligonukleotid koji se koristi za vezanje ljepljivih krajeva na molekulu što završava tupim krajevima

biologija

adenilat-ciklaza

enzim koji konvertira ATP u ciklički AMP

biologija

adenin

purinska baza u molekulama DNA i RNA koja stvara vodikove veze s komplementarnom bazama timinom i uracilom

biologija

adenozin-5'-trifosfat

nukleozidni trifosfat koji se sastoji od adenina, riboze i triju fosfatnih skupina, a u stanici je najčešći prijenosnik kemijske energije

biologija

aeroban

koji treba plinoviti kisik

biologija

akceptor elektrona

molekula koja prima elektrone i pritom se reducira

biologija