struna tražilica

image shadow

taktno prešanje

diskontinuirano prešanje oblikovanoga ivernog tepiha primjenom pločastih preša

drvna tehnologija

taložnik

odvajač drvnih čestica u kojemu se krupnije čestice jednostavno talože smanjivanjem brzine zraka i čestice

drvna tehnologija

taljenje pepela

ponašanje pepela s obzirom na taljivost koje se analizira zagrijavanjem pepela u peći pri određenim uvjetima

drvna tehnologija

taljivo ljepilo

ljepilo koje se priprema za upotrebu taljenjem krute adhezivne tvari i nanosi se u rastaljenomestanju, a spoj tvori hlađenjem i prelaskom u čvrsto stanje

drvna tehnologija

tamna kvrga

kvrga koja se prema boji poprečnoga presjeka značajno razlikuje od okolnoga drva

drvna tehnologija

tangentni presjek

presjek dobiven presijecanjem drva ravninom uzdužnoga i tangentnoga smjera

drvna tehnologija

tangentni smjer

pravac koji je u drvu usporedan s tangentom na granicu goda prema izgledu na poprečnome presjeku

drvna tehnologija

tankoslojna lazura

lazura koja dobro prodire u drvo i na površini drva stvara sasvim tanki film

drvna tehnologija

tehnička celuloza

celuloza dobivena djelovanjem kemikalija kiseloga ili alkalnoga bijelog luga na sječku

drvna tehnologija

tehnička svojstva drva

svojstva drva koja utječu na mogućnost iskorištavanja i upotrebe

drvna tehnologija