struna tražilica

image shadow

p-hidroksifenil-gvajacil-siringilni lignin

lignin koji sadržava p-hidroksifenilpropanske, gvajacilpropanske i siringilpropanske jedinice

drvna tehnologija

p-hidroksifenilpropanska jedinica

propanski lanac spojen s fenolom koji ne sadržava metoksilnu skupinu, nego na četvrtome ugljikovu atomu sadržava samo hidroksilnu skupinu

drvna tehnologija

pad promjera

smanjivanje promjera debla ili trupca po dužini

drvna tehnologija

pakiranje

zaštićivanje materijala i oblikovanje jediničnih tereta radi transporta, zaštite od oštećivanja i krađe

drvna tehnologija

paljivost

pojava radijalnih pukotina na poprečnome presjeku obloga drva koje se sužavaju od srca prema periferiji

drvna tehnologija

papirna folija

folija načinjena od papira impregniranih smolom

drvna tehnologija

par jažica

dvije komplementarne jažice susjednih stanica

drvna tehnologija

parafinska emulzija

smjesa različitih vrsta parafina dispergiranih u prikladnome otapalu

drvna tehnologija

paralelno okrajčena piljena građa

piljena građa pravokutnoga poprečnog presjeka, pravokutno prikraćena i oštrobridno obrađena pilom s dviju plošnih i paralelno s dviju uzdužnih rubnih strana

drvna tehnologija

paratrahealni aksijalni parenhim

aksijalni parenhim u neposrednome dodiru s trahejama ili vaskularnim traheidama

drvna tehnologija