struna tražilica

image shadow

daska

neokrajčena, poluokrajčena ili okrajčena piljena građa debljine od 12 do 47 mm

drvna tehnologija

daščana srednjica

srednjica uslojenoga drva od daščica od masivnoga drva širine više od 30 mm

drvna tehnologija

debeloslojna lazura

lazura koja zbog većega sadržaja veziva slabije prodire u drvo i na površini stvara deblji film

drvna tehnologija

deblo

stupoliki dio stabla valjkasta oblika iznad korijena koji seže najmanje do prvoga razgranjivanja krošnje

drvna tehnologija

debljača

stroj za obradbu prethodno poravnanoga drvnog obratka na zadanu debljinu

drvna tehnologija

debljina iznad utora

debljina između lica i bilo kojega prekida sloja poput promjena u profilu, utora, utora za ljepilo ili sloja ljepila

drvna tehnologija

debljina ploče uslojenoga drva

dimenzija okomita na površinu ploče uslojenoga drva

drvna tehnologija

debljina premaza

udaljenost između površine premaza i površine podloge

drvna tehnologija

debljina strugotine

debljina poprečnoga presjeka strugotine u ravnini okomitoj na smjer brzine rezanja

drvna tehnologija

debljinsko lijepljenje

lijepljenje drvnih elemenata po debljini

drvna tehnologija