struna tražilica

image shadow

abiološka razgradnja drva

razaranje drva čimbenicima nežive prirode u interijeru i u eksterijeru

drvna tehnologija

abonos

drvo koje je dugotrajno odležalo na dnu močvare, rijeke ili jezera pod naslagama blata i vode

drvna tehnologija

abrazivnost

svojstvo sipkoga materijala da trenjem izaziva trošenje određene površine

drvna tehnologija

acetilirano drvo

drvo modificirano anhidridom octene kiseline

drvna tehnologija

adhezijsko popuštanje

popuštanje slijepljenoga spoja pri kojemu se razdvajanje pojavljuje na međupovršini adheziva i podloge

drvna tehnologija

adsorpcija

vezanje molekula fluida na površinu sorbensa

kemija

adsorptivni gradijent sadržaja vode u drvu

gradijent sadržaja vode u drvu koji nastaje kada drvo upija vodu

drvna tehnologija

aerobna lignikolna bakterija

lignikolna bakterija kojoj je za život nužan elementarni kisik

biologija

akcesorne tvari

organske niskomolekulske tvari drva topive u organskim otapalima ili vodi

drvna tehnologija

akrilni lak

lak kojemu je vezivo akrilna smola

drvna tehnologija