struna tražilica

image shadow

U-spojnica za savitljive cijevi

spojni element koji dvije savitljive cijevi polukružno spaja u jednu ili jednu savitljivu cijev polukružno razdvaja u dvije

kemija

ukapljeni naftni plin

naftni plin koji je ukapljivanjem preveden u kapljevinu

kemija

ukapljeni prirodni plin

pročišćeni prirodni plin koji je ukapljivanjem preveden u kapljevinu

kemija

ukapljivanje

dobivanje kapljevine iz plina ili krutine

kemija

ukapljivanje plinova

prevođenje plinova u tekuće agregacijsko stanje

kemija

uklanjanje funkcijske skupine

misaoni postupak uklanjanja funkcijske skupine u retrosintezi

kemija

uklanjanje zaštitne skupine

kemijska reakcija kojom se zaštitna skupina uklanja s funkcijske skupine na koju je bila vezana

kemija

ukupni dušik

zbroj ukupnoga Kjeldahlova dušika i dušika sadržanoga u nitratima i nitritima

kemija

ukupni Kjeldahlov dušik

dušik vezan u organskim tvarima, amonijaku i amonijevim solima dobiven kemijskom razgradnjom i analizom tala, voda ili otpadnih voda

kemija

ultracentrifuga

laboratorijski uređaj optimiziran za centrifugiranje pri veoma velikim brzinama

kemija