struna tražilica

image shadow

magična kiselina

superkiselina kemijskoga sastava FSO3H ∙ SbF5 u molarnome odnosu 1:1

kemija

magnetni štapić

štapić napravljen od magneta koji pokreću drugi magneti ili elektromagneti u magnetnoj miješalici

kemija

magnetni štapić s okretnim prstenom

magnetni štapić koji na polovini duljine ima prsten

kemija

makrorazina kemijskoga inženjerstva

područje djelovanja kemijskoga inženjerstva koje obuhvaća izvedbu i vođenje procesa

kemija

malati

soli i esteri jabučne kiseline

kemija

maleati

soli i esteri maleinske kiseline

kemija

maleinska kiselina

nezasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz cis-but-2-ena, sustavnoga imena (2Z)-but-2-endiolna kiselina

kemija

malonati

soli i esteri propanske dikiseline

kemija

malonesterska sinteza

niz kemijskih reakcija kojima se dietil-malonat prvo alkilira na alfa-ugljikovu atomu, a zatim hidrolizira i dekarboksilira dajući alkilirane derivate octene kiseline

kemija

maseno-spektrometrijski detektor

detektor kojemu se rad temelji na ionizaciji atoma ili molekula te njihovu svrstavanju i dokazivanju prema razlici u odnosu mase i naboja

kemija