struna tražilica

image shadow

halogenidi

binarni spojevi halogenoga atoma i određenoga atoma manje elektronegativnosti

kemija

heksadekan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava šesnaest ugljikovih atoma

kemija

heksadekanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz heksadekana

kemija

heksadekanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz heksadekana

kemija

heksan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava šest ugljikovih atoma

kemija

heksanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz heksana

kemija

heksanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz heksana

kemija

Helmholtzova energija

razlika unutarnje energije i umnoška termodinamičke temperature i entropije

kemija

Henryjev zakon

zakon koji tvrdi da je parcijalni tlak otapala A u otopini proporcionalan umnošku tlaka para čistoga otapala i množinskoga udjela otapala A u otopini

kemija

heptadekan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava sedamnaest ugljikovih atoma

kemija