struna tražilica

image shadow

gama-aminokiseline

aminokiseline u kojima je amino-skupina vezana na gama-ugljikov atom

kemija

gama-ugljikov atom

ugljikov atom treći u nizu vezan na funkcijsku skupinu

kemija

gasitelj

molekula koja deaktivira pobuđeno stanje druge molekule

kemija

gašenje

međumolekulsko deaktiviranje pobuđene molekule utjecajem okoline ili unutarmolekulskim utjecajem supstituenta procesom bez zračenja

kemija

generator pare

laboratorijska ili industrijska oprema u kojoj se proizvodi vodena para određene temperature i tlaka

kemija

Gibbsova energija

razlika entalpije i umnoška termodinamičke temperature i entropije

kemija

glava kriostata

vakuumska komora na uređaju za matričnu izolaciju

kemija

glava mosta

atom kondenziranoga prstenastog sustava na koji je vezan most

kemija

glava uparivača s padajućim filmom

dio uparivača s padajućim filmom u kojemu se stvara neprekinuti padajući film tekuće smjese iz kojega isparava lakše hlapljiv sastojak i kondenzira se na odgovarajućemu izmjenjivaču topline

kemija

glava uparivača s padajućim filmom i vodenim plaštem

dio uparivača s padajućim filmom u kojemu se stvara neprekinuti padajući film tekuće smjese iz kojega isparava lakše hlapljiv sastojak i kondenzira se na plaštu hlađenome vodom

kemija