struna tražilica

image shadow

fenantren

benzenoidni policiklički aromatski ugljikovodik s trima kondenziranim benzenskim jezgrama molekuske formule C14H10, sustavnoga imena triciklo[8.4.0.02,7]tetradeka-1,3,5,7,9,11,13-heptaen

kemija

fenil

jednovalentna organska aromatska skupina izvedena iz molekule benzena oduzimanjem jednoga vodikova atoma

kemija

ferocen

metalocen u kojemu je željezov atom uklopljen između dvaju ciklopentadienilnih prstenova

kemija

filtar s rotirajućim diskovima

potpuno automatizirani filtar za filtriranje čvrstih čestica iz suspenzija, koji ima tijelo oblika valjkaste posude na čiju je gornju i donju stranu središnje učvršćena cijev za sakupljanje filtrata i na nju pričvršćeni diskovi na koje se postavlja filtarski medij

kemija

filtarska preša

uređaj koji se upotrebljava za tlačno filtriranje čvrstih čestica iz suspenzije, a sastoji se od niza komora za filtriranje

kemija

filtarski kolač

sloj krutih čestica koji se tijekom filtriranja zadržava na filtarskome mediju

kemija

filtarski medij

medij na kojemu se odvija filtriranje

kemija

filtracijska centrifuga

šaržna ili kontinuirana centrifuga u kojoj se odvajanje čvrstih čestica iz suspenzije obavlja filtriranjem na unutarnjoj strani rotora s rupicama na koju je nanesen medij za filtriranje

kemija

filtrirana para

tehnološka para koja je neposredno prije upotrebe prošla filtraciju preko filtra od nehrđajućega čelika finoće 5 μm koji uklanja 90 % svih čestica koje su veće od 2 μm

kemija

filtriranje otapala

vakuumski postupak kojim se iz otapala koje se upotrebljava kao pokretna faza u tekućinskoj kromatografiji visoke djelotvornosti prolaskom kroz membranu uklanjaju mikrometarske čestice

kemija