struna tražilica

image shadow

Daltonov zakon

zakon koji kaže da je ukupni tlak plinske smjese jednak zbroju parcijalnih tlakova svih plinovitih sastojaka u smjesi koji kemijski ne reagiraju

kemija

Debye-Hückelova jednadžba

jednadžba izvedena iz Debye-Hückelove teorije koja služi za procjenu koeficijenta aktiviteta iona u otopini

kemija

deformacijska vibracija

vibracija pri kojoj dolazi do promjene kuta među vezama

kemija

dekan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava deset ugljikovih atoma

kemija

dekanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz dekana

kemija

dekanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz dekana

kemija

dekantacijska centrifuga

centrifuga u kojoj se odvajanje čvrstih čestica iz suspenzije obavlja dekantiranjem

kemija

dekarboksiliranje

kemijska reakcija u kojoj se iz određenoga spoja oslobađa ugljikov(IV) oksid

kemija

dendrimer

molekula razgranate strukture s ponavljajućim strukturnim motivima

kemija

desorber

uređaj u kojemu se struja tekućine dovodi u kontakt sa strujom plina pri čemu se na granici faza iz struje tekućine uklanjaju tekući ili plinoviti sastojci

kemija