struna tražilica

image shadow

Cannizzarova reakcija

reakcija disproporcioniranja dviju molekula aldehida u bazičnoj sredini

kemija

centrifuga

uređaj na kojemu se djelovanjem centrifugalne sile suspenzija razdvaja na centrifugat i čvrsti ostatak

kemija

centrifugalna boca

boca izrađena od stakla ili polimernih materijala, čvrstih stijenka i blago zaobljena dna koja se upotrebljava za centrifugiranje u laboratorijskoj centrifugi heterogenih tekućih smjesa obujma od 250 do 1000 mL

kemija

centrifugalna kušalica

kušalica debljih i čvrstih stijenka izrađena od stakla ili polimernih materijala koja se upotrebljava za centrifugiranje u laboratorijskoj centrifugi heterogenih tekućih smjesa obujma od 2 do 100 mL

kemija

centrifugalna mikrokušalica

mikrokušalica s poklopcem čvrstih stijenka i stožasta dna, koja se upotrebljava za centrifugiranje u mikrocentrifugi heterogenih tekućih smjesa obujma od 0,2 do 2 mL

kemija

centrifugat

tekućina koja se dobiva iz suspenzije odvajanjem čvrstih čestica djelovanjem centrifugalne sile

kemija

cijevna sušnica

kondukcijska sušnica u kojoj se unutar većega parom grijanoga rotirajućeg bubnja ili rotirajuće cijevi nalazi mnoštvo parom grijanih cijevi s kojima je u dodiru proizvod koji se suši

kemija

cijevni reaktor

reaktor otvorenoga sustava i stacionarnoga rada u kojemu zamišljeni obujam reakcijske mase provede određeno vrijeme tijekom kojega se promijeni njezin sastav

kemija

ciljna molekula

složena organska molekula koja je predmet retrosinteze

kemija

cimetna kiselina

kemijski spoj sustavnoga imena (2E)-3-fenilprop-2-enska kiselina

kemija