struna tražilica

image shadow

bitka

niz povezanih djelovanja koji obično traju duže i koji uključuju veće snage nego borbeno djelovanje, a koji mogu izravno utjecati na tijek kampanje ili glavne operacije

sigurnosne i obrambene znanosti

bliska potpora

djelovanje podupirućih snaga na mete i ciljeve koji su dovoljno blizu podupiranih snaga, zbog čega je potrebna detaljna integracija ili koordinacija podupirućega djelovanja vatrom, pokretom i drugim djelovanjima podupiranih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

bojno djelovanje

kampanja koja se većinom sastoji od borbenih operacija i taktičkih aktivnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

borbena moć

sveukupna sredstva uništavajuće ili narušavajuće sile koja vojna postrojba ili formacija može primijeniti na protivnika u određenom vremenu

sigurnosne i obrambene znanosti

borbena spremnost

dostupnost organizacije ili opreme za provedbu operacija i osposobljenost osoblja za izvršenje operacija u postrojbi u kojoj su raspoređeni

sigurnosne i obrambene znanosti

borbene operacije

operacije koje izvode Oružane snage ili njihovi dijelovi, samostalno ili u sastavu saveza, koalicije ili međunarodne organizacije uporabom vojnih sredstava koja uključuju planiranu uporabu sile

sigurnosne i obrambene znanosti