struna tražilica

image shadow

semivariogram

variogram u kojemu cijeli matematički izraz krati brojem 2

matematika

sferni model

teorijski variogramski model izražen jednadžbom ###\gamma\left ( h \right )=C\left [ \left ( \frac{3h}{2a} \right )-\left ( \frac{h^{3}}{2a^{3}} \right ) \right ]###, ako je ###h\leq a###; odnosno ###\gamma\left ( h \right )=C###, ako je h> a

matematika

Shapiro-Wilkov W test

jedan od najčešće upotrebljavanih i najpouzdanijih testova za potvrđivanje hipoteze o normalnoj razdiobi, izražen jednadžbom $W=\frac{\left ( \sum _{i=1}^{n}\cdot a_{i}\cdot x_{\left ( i \right )} \right )^{2}}{\sum _{i=1}^{n}\left ( x_{i}-\bar{x} \right )^{2}}$

matematika

simulacija

postupak procjene nepoznate vrijednosti iz postojećih mjerenja u odabranoj točki upotrebom uzorkovanja mogućih vrijednosti s krivulje gustoće vjerojatnosti

matematika

skriveni sloj

sloj unutar neuronske mreže koji nije povezan s njezinom okolinom, već mu je namjena da obrađuje podatke koji su u mrežu došli putem ulaznih slojeva

matematika

središnji granični teorem

teorem kojim se tvrdi da razdioba slučajne varijable s n mjerenja teži normalnoj distribuciji ako n teži beskonačnom

matematika

središte

točka za koju je vezan neki postupak ili vrijednost

matematika

srednja kvadratna pogreška

rezultat dobiven metodom krosvalidacije

matematika

stacionarnost

svojstvo slučajne varijable da ima jednako očekivanje i varijancu, bez obzira na promjenu broja uzoraka tijekom vremena

matematika

standardna devijacija krigiranja

standardna pogreška procjene krigiranjem

matematika