struna tražilica

image shadow

perceptron

arhitektura neuronske mreže koja se temelji na skladištenju podataka na način kako se to odvija u ljudskome umu

matematika

područje pretraživanja

elipsoid centriran u točki ili bloku čija se vrijednost procjenjuje

matematika

pogreška

razlika između izračunatoga i zadanoga izlaza neke neuronske mreže za dane ulazne podatke

matematika

Poissonova razdioba

statistička razdioba koja za male vrijednosti parametara iskazuje vjerojatnost da diskretna slučajna varijabla X poprimi vrijednost k

matematika

pokretna sredina

metoda koja dodjeljuje vrijednosti točkama mreže tako da određuje srednju vrijednost podataka koji se nalaze unutar određenoga područja čvora mreže

matematika

poligon

geometrijski oblik ograničen konačnim nizom ravnih linijskih dijelova koji zatvaraju petlju te omeđuju dio ravnine

matematika

poopćeno Delta pravilo

pravilo dobiveno dodavanjem derivacije ulazne funkcije u Delta pravilo, tako da se prilagođivanje težina računa po formuli ###\Delta w_{ji}=\mu \cdot y_{cj}\cdot \varepsilon _{i}\cdot f'\left ( I_{i} \right )###

matematika

povratni postupak

proces uvježbavanja mreže koji uključuje određivanje razlike između stvarnoga i željenoga odgovora mreže

matematika

prag

gornja granica svakoga variogramskog modela koji ima ograničenje

matematika

prag značajnosti

granična vrijednost s obzirom na koju se određuje hoće li se odbaciti hipoteza ispitana statističkim testom

matematika