struna tražilica

image shadow

kaos

promjena dinamičnih sustava koju je nemoguće opisati determinističkim jednadžbama

matematika

karta variogramske površine

dvodimenzionalni prikaz prostora koji se namjerava kartirati, podijeljen na ćelije s brojem parova podataka koji mogu biti upotrijebljeni u kalkulaciji variograma

matematika

koeficijent momenta

ulazna vrijednost koja određuje veličinu prijašnjih iteracija te njezin utjecaj na novu procjenu

interdisciplinarne tehničke znanosti

Kohonenovo pravilo

pravilo učenja kod kojega neuronska mreža ne uči na poznatim izlazima, a težine u mreži prilagođuju se ulazom u neuron i

matematika

kokrigiranje

vrsta krigiranja kod koje se izračuni težinskih koeficijenata i srednjih vrijednosti podataka obavljaju za primarnu i sekundarnu varijablu

matematika

Kolmogorov-Smirnovljev test

statistički test koji se upotrebljava za ispitivanje hipoteze, uspoređujući kumulativnu raspodjelu podataka s očekivanom kumulativnom normalnom raspodjelom

matematika

kolorni prikaz vrijednosti

prikaz vrijednosti određene varijable ljestvicom boja

matematika

konveksni trup

najmanji konveksni poligon koji zatvara sve centroide

matematika

korak

interval ili širina klase upotrijebljene za variogramski račun

matematika

korekcijski izraz

razlika između stvarne i modelirane vrijednosti

matematika