struna tražilica

image shadow

deklasterizacija

geostatistička metoda koja pridodaje težinske faktore raspoloživomu skupu podataka te predstavlja prvi korak pri donošenju zaključaka u prepoznavanju klastera

matematika

Delta pravilo

pravilo kojim se minimizira suma kvadrata pogrešaka

matematika

Delta-bar-delta pravilo

heuristički pristup prostorne raspodjele koeficijenata učenja η tako da svaka veza u mreži ima svoj korak učenja i mijenja te korake kontinuirano kako učenje napreduje

matematika

determinizam

svojstvo modela koji u sebi sadržava isključivo varijable koje se u potpunosti mogu opisati matematičkim jednadžbama

matematika

diskretizacija

postupak aproksimacije područja u bloku konačnim nizom točaka

matematika

doseg

veličina u kojoj variogramski model postiže maksimalnu vrijednost ili prag

matematika

džepni geostatistički model

jednostavnije geostatističke kalkulacije programirane na snažnijim kalkulatorima ili dlanovnicima

matematika